Przetargi unieważnione z 2020 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (23)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Dostawa pojemników na odpady”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: ZO/08/2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 października 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin dn. 12.11.2020 r. Unieważnienie postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Dostawa pojemników na odpady” Nr postępowania: ZO/08/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa pojemników na odpady”. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy. Mirosław Marynowski – Prezes Zarządu. Rypin dn. 03.11.2020 r. Ogłoszenie o wyborze oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Dostawa pojemników na odpady” Nr postępowania: ZO/08/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa pojemników na odpady” w oznaczonym terminie w wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez ESE Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa cena ofertowa brutto: 135.054,00 zł. Oferta Nr 2 złożona przez „4M” M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda Spółka Jawna, ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie, została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez EKOAWAL Sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo, została uznana za ważną. Oferta nr 4 – GREEN CLASS sp. z o.o., ul. Wiktorii Kaweckiej 4, 03-029 Warszawa została uznana za ważną. Mirosław Marynowski – Prezes Zarządu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)