zamówienie na:

„Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności około 15 m3”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 września 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 07.10.2020 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności około 15 m3” Nr postępowania: ZP/PN/1/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.), że w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez WTC sp. z o.o., Długołęka, ul. Polna 31, 55-095 Mirków. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (80 pkt w kryterium cena, 20 pkt w kryterium okres gwarancji) na podstawie kryterium oceny ofert. Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Mirosław Marynowski - Prezes Zarządu.  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (547kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert - pobierz (136kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz (173kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz (3043kB) pdf
SIWZ - pobierz (5423kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków - pobierz (20kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - pobierz (52kB) word
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw - pobierz (20kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy - pobierz (568kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz (57kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw - pobierz (37kB) word
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym - pobierz (211kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ - Warunki techniczno-funkcjonalne systemów - pobierz (383kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alfred Marek Dombrowski (4 września 2020, 13:50:52)

Ostatnia zmiana: Alfred Marek Dombrowski (22 października 2020, 13:58:37)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 198