Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (23)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZO.09.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin dn. 10.12.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie” Nr postępowania: ZO/09/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie” w wyznaczonym terminie w części pierwszej wpłynęła 1 oferta złożona przez złożona InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz, cena ofertowa 36.350,67 zł (Zamawiający dokonał wyboru wariantu 2 obejmującego sumę ubezpieczenia OC na kwotę 5 000 000,00 zł). W części drugiej w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą Zamawiający ocenił i wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Kościuszki 71, 87-100 Toruń, cena ofertowa 34.677,50 zł. Oferta numer 1 - złożona InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Dostawa pojemników na odpady

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZO.10.2020
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin dn. 18.11.2020 r. Ogłoszenie o wyborze oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Dostawa pojemników na odpady” Nr postępowania: ZO/10/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa pojemników na odpady” w oznaczonym terminie w wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez GREEN CLASS sp. z o.o., ul. Wiktorii Kaweckiej 4, 03-029 Warszawa cena ofertowa brutto 138.129,00 zł. Oferta Nr 1 złożona przez „4M” M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda Spółka Jawna, ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie, została uznana za ważną. Mirosław Marynowski – Prezes Zarządu.  

zamówienie na:

„Dostawa paliw w latach 2021-2022”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/2/2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 27.11.2020 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa paliw w latach 2021-2022” Nr postępowania: ZP/PN/2/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.), że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa paliw w latach 2021-2022” w oznaczonym terminie w Części 1 wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 4 złożona przez MAG-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Dojazdowa 9B, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt w kryterium cena) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski, Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie została uznana za ważną i otrzymała 99,31 pkt. Oferta Nr 2 złożona przez JBM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, 87-500 Rypin, ul. Mławska 51A została uznana za ważną i otrzymała 98,68 pkt. Oferta Nr 3 złożona przez PHU Stacja Paliw DUET M. Anaczkowski, K. Filarski sp. jawna, 14-200 Iława, Lubawska 5 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) w/w ustawy (jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów) oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Wykonawca nie dokonał wyliczenia oraz uzupełnienia oferty w zakresie ustalenia ceny ofertowej oraz naruszył przepis art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740). Formularz ofertowy nie został podpisany przez Wykonawcę czym naruszył wymóg sporządzenia oferty w formie pisemnej wymaganej prowadzonym postępowaniem. W oznaczonym terminie w Części 2 wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Zakład Produktów Naftowych Spółka z o.o., ul. Mławska 49, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt w kryterium cena) na podstawie kryterium oceny ofert. Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski. 

zamówienie na:

„Dostawa kontenerów na odpady”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: ZO/06/2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 października 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin dn. 02.11.2020 r. Ogłoszenie o wyborze oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Dostawa kontenerów na odpady” Nr postępowania: ZO/06/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BOŚ-MET” s.c. Dorota Boś i Jarosław Boś, 83-210 Zblewo, ul. Borzechowska 17, cena ofertowa brutto: 60.393,00 zł. Oferta Nr 2 złożona przez PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak ul. Bojerowa 5, 94-124 Łódź, została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez P.P.H.U. „POJ-MET” 98-220 Zduńska Wola, ul. Tymienicka 4F, została uznana za ważną. Oferta nr 4 – MJB M. Mierzejewska T. J. Brzezińscy Spółka Jawna, Nicponia, 83-140 Gniew, została uznana za ważną. Mirosław Marynowski – Prezes Zarządu. 

zamówienie na:

Usługa czyszczenia i przeglądu separatorów w 2020 roku

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES' sp. z o. o., RTBS Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/07/2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin dn. 19.10.2020 r. Ogłoszenie o wyborze oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe - na realizację: „Usługi czyszczenia i przeglądu separatorów w 2020 roku” Nr postępowania: ZO/07/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez eurotrex sp. z o.o., Biskupice, ul. Olsztyńska 1A, 42-256 Olsztyn, cena ofertowa brutto: 14.788,98 zł. Oferta Nr 2 złożona przez Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez EKOBUT Sebastian Butyński, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 59, 47-400 Racibórz, została uznana za ważną. Oferta nr 4 złożona przez EKOSERVICE spółka z o.o., Usługi Sp. Komandytowa, Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez EKO-JAWOR sp. z o. o., ul. Dąbrowska 22A, 43-600 Jaworzno, została uznana za ważną. Oferta nr 6 złożona przez AWAS – Serwis Sp. z o. o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa, została uznana za ważną. Oferta nr 7 złożona przez INSE-TOX Jan Stromidło, ul. Świętopełka 37-39/5, Toruń, została uznana za ważną. Oferta nr 8 złożona przez Eko serwis sp. z o. o., ul. Milczańska 30A, 70-107 Szczecin, została uznana za ważną. Mirosław Marynowski – Prezes Zarządu. 

zamówienie na:

„Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności około 15 m3”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 września 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 07.10.2020 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności około 15 m3” Nr postępowania: ZP/PN/1/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.), że w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez WTC sp. z o.o., Długołęka, ul. Polna 31, 55-095 Mirków. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (80 pkt w kryterium cena, 20 pkt w kryterium okres gwarancji) na podstawie kryterium oceny ofert. Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Mirosław Marynowski - Prezes Zarządu.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa drugiego przewodu tłocznego z głównej przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków w Rypinie oraz przebudowa ww. przepompowni wraz z wykonaniem przelewu burzowego z tej przepompowni.”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/04/2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 22.06.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe - na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa drugiego przewodu tłocznego z głównej przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków w Rypinie oraz przebudowa ww. przepompowni wraz z wykonaniem przelewu burzowego z tej przepompowni.”" Nr postępowania: ZO/04/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa drugiego przewodu tłocznego z głównej przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków w Rypinie oraz przebudowa ww. przepompowni wraz z wykonaniem przelewu burzowego z tej przepompowni.”" w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101/15, 87-100 Toruń – cena ofertowa brutto: 120.478,50 zł. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

„Zakup fabrycznie nowego pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/05/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 22.06.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe - na realizację zadania: „Zakup fabrycznie nowego pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg” Nr postępowania: ZO/05/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Zakup fabrycznie nowego pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez BUDMAT AUTO sp. z o.o., ul. Bielska 67, 09-400 Płock. Cena ofertowa brutto: 172.000,00 zł Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Dialog techniczny związany jest z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności 15m3”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: dialog techniczny
nr sprawy: DT/1/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin dn. 04.09.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje o zakończeniu dialogu technicznego Nr DT/1/2020 z dnia 07 maja 2020 r. dla potrzeb uzyskania informacji niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie „Zakup pojazdu do odbioru odpadów o pojemności około 15 m3”. Mirosław Marynowski 

zamówienie na:

Dialog techniczny związany jest z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg.”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: dialog techniczny
nr sprawy: DT/2/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin dn. 04.06.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje o zakończeniu dialogu technicznego Nr DT/2/2020 z dnia 05 maja 2020 r. dla potrzeb uzyskania informacji niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg”. 

zamówienie na:

„Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/03/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 20.04.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe - na realizację zadania: „Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji” Nr postępowania: ZO/03/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Terkan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Trakt 31, 87-140 Chełmża. Cena ofertowa brutto: 207.943,80 zł. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w latach 2020-2021”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/02/2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 09.03.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w latach 2020-2021” Nr postępowania: ZO/02/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w latach 2020-2021” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez „Węglopasz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań. Cena ofertowa brutto: 13.787,32 zł. Oferta nr 2 złożona przez Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp.J. ul. Gdańska 60, 84-240 Reda została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez Firmę Handlowo-Produkcyjno-Usługową Piotr Rakoczy, ul. Żeromskiego 7B, 87-500 Rypin, została uznana za ważną. Oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w latach 2020-2021

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/1/2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 11.02.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w latach 2020-2021” Nr postępowania: ZO/01/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w latach 2020-2021” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę Geomarko Biuro Geodezyjno-Kartograficzne Marek Grodzicki, ul. Nadrzeczna 11/2, 87-500 Rypin. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację zadania, co było jedynym kryterium. Cena ofertowa brutto 10.455,00 zł. Oferta Nr 1 złożona przez Usługi Geodezyjne i kartograficzne Zieliński Jacek, ul. W. Polskiego 6/18, 87-500 Rypin, została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez GEO-PLAN Usługi Geodezyjne Marcin Wrzesiński, ul. Warszawska 30, 87-500 Rypin, została uznana za ważną. Oferta Nr 4 złożona przez INENGA – geodezja i kartografia Paweł Daniszewski, ul. Jana Kilińskiego 14, 87-500 Rypin, została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)