Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZO/10/2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2017  09:45
wynik postępowania: Rypin dn. 07.12.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie” Nr postępowania: ZO/10/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie” w wyznaczonym terminie w części pierwszej wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza oferta na zadanie 1 została uznana i wybrana oferta numer 1 złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, oddział w Toruń, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację zadanie Nr 1 (28.815,28 zł) co było jedynym kryterium. Zamawiający wybrał wariant nr II sumy ubezpieczenia OC. W części drugiej wpłynęła jedna oferta złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Kościuszki 71, 87-100 Toruń. Oferta została uznana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację zadania Nr 2 (37.286,00 zł) co było jedynym kryterium. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

„Dostawa paliw w 2018 roku na potrzeby grupy zakupowej”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/2/2017
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 15 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 01.12.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa paliw w 2018 roku na potrzeby grupy zakupowej” Nr postępowania: ZP/PN/2/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.), w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa paliw w 2018 roku na potrzeby grupy zakupowej” w oznaczonym terminie w Części I wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski, Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (95 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Zakład Produktów Naftowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mławska 49, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 99,47 punktów (94,47 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 2 złożona przez JBM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa ul. Mławska 51A, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 99,01 punktów (94,01 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MARES Sp. z o.o. ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 99,14 punktów (94,14 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). W oznaczonym terminie w Części II wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski, Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (95 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Zakład Produktów Naftowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mławska 49, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 99,47 punktów (94,47 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 2 złożona przez JBM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa ul. Mławska 51A, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 99,01 punktów (94,01 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). W oznaczonym terminie w Części III wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Zakład Produktów Naftowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mławska 49, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (95 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez JBM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa ul. Mławska 51A, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 97,69 punktów (92,69 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski. 

zamówienie na:

„Czyszczenie separatorów w 2017 roku”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o., Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/9/2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 07.11.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Czyszczenie separatorów w 2017 roku” Nr postępowania: ZO/9/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Czyszczenie separatorów w 2017 roku” w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 1 złożona przez Eko-Service Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sowia 6b, 32-500 Chrzanów; cena ofertowa brutto 24.591,60 zł. Oferta Nr 2 – złożona przez AWAS Serwis Sp. z o.o. ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa, (adres korespondencyjny: ul. Jedwabnicza 2A, 62-700 Turek) - została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o. o. w latach 2018-2019.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 września 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 04.10.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o. o. w latach 2018 i 2019 Nr postępowania: ZP/PN/1/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie informuje, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164), że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o. o. w latach 2018 i 2019” w oznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Barton Energia Sp. z o. o. ul. Al. Krakowska 90 B 05 – 090 Janki , Raszyn. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (95 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o. o. ul. Krakowska 83 34 – 120 Andrychów została uznana za ważną i otrzymała 92,72 punktów (87,72 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 3 złożona przez GOEE Energia Sp. z o. o. ul. Gwiaździsta 7C/2 01 – 651 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 98,70 punktów (93,70 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 4 złożona przez Innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00 – 347 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 96,93 punktów (93,43 pkt w kryterium cena, 3,5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 5 złożona przez NOVUM S.A. ul. Racławicka 146 02 – 117 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 96,41 punktów (91,41 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 6 złożona przez CORRENTE Sp. z o. o. ul. Konotopska 4 05 – 850 Ożarów Mazowiecki została uznana za ważną i otrzymała 96,71 punktów (91,71 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 7 złożona przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9 80 – 890 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 98,24 punktów (93,24 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 8 złożona przez Energa – Obrót S.A. ul. Aleja Grunwaldzka 472 80 – 309 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 96,22 punktów (91,22 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 9 złożona przez TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 60 30 – 417 Kraków została uznana za ważną i otrzymała 96,22 punktów (91,22 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Oferta nr 10 złożona przez VERVIS Sp. z o. o. ul. Zielna 47 87 – 800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 97,40 punktów (92,40 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP bazy Przedsiębiorstwa

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZO/07/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 19.06.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP bazy Przedsiębiorstwa Nr postępowania: ZO/7/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP bazy Przedsiębiorstwa” w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 1 złożona przez Agencję Ochrony Osób i Mienia D. B. „CERBER” Sp. z o.o. Zakrocz 45C, 87-500 Rypin. Cena ofertowa brutto 20.889,99 zł. Oferta Nr 2 – złożona przez ITPOL Sp. z o.o., ul. Ludowa 8, 71-700 Szczecin - została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski 

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem kompletnego filtra szczelinowego samoczyszczącego do oczyszczania wód technologicznych oczyszczalni ścieków

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/06/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 08.06.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: Dostawa wraz z montażem kompletnego filtra szczelinowego samoczyszczącego do oczyszczania wód technologicznych oczyszczalni ścieków. Nr postępowania: ZO/6/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe na realizację zadania pn. „Dostawa wraz z montażem kompletnego filtra szczelinowego samoczyszczącego do oczyszczania wód technologicznych oczyszczalni ścieków” w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzeniu dwutygodniowej próby eksploatacyjnej jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 2 złożona przez PFTechnology sp. z o.o. sp. k., ul. Kościuszki 96, 26-680 Wierzbica. Cena netto za całość przedmiotu zamówienia wynosi 24.600,00 zł. Oferta Nr 1 – złożona przez „CHEMTECH” Krzysztof Januszewicz, Pl. Konstytucji 5/84, 00-657 Warszawa - została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego – luz

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/5/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 05.05.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – zamówienia sektorowego na realizację zadania: „Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego - luz” Nr postępowania: ZO/5/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego - luz” w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 1 złożona przez EKOTOP dr inż. Roman Sobczyk ul. Wawelska 25/1, 64-920 Piła. Cena ofertowa brutto 16.416,00 zł. Oferta Nr 2 – złożona przez Alserv S.C. ul. Pelplińska 13 85-792 Bydgoszcz - została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez Materiały Budowlane BUDMAR Sp. z o.o. ul. Boczna Kasprowicza 1, 37-100 Łańcut – została uznana za ważną. Oferta Nr 4 złożona przez Centrum Wypału Wapna Częstocice Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 27, 27-400 Ostrowiec Św. została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski 

zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERU DO PRASOWANIA OSADU ŚCIEKOWEGO

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/4/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 18.05.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – zamówienia sektorowego na realizację zadania: „Sukcesywna dostawa polimeru do prasowania osadu ściekowego” Nr postępowania: ZO/4/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa polimeru do prasowania osadu ściekowego” w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 3 złożona przez „KORONA JV” Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa – cena netto 32.700,00 zł. Po wykonaniu badań osadu na prasie wymagane 16 % suchej masy osadu uzyskano tylko przy zastosowaniu polimeru Flokulant F 290 firmy KORONA. Oferta Nr 1 – złożona przez Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle - została uznana za ważną. Oferta Nr 2 złożona przez Klimapol Sp. z o.o. Dąbrowica 127 c, 21-002 Jastków – została uznana za ważną. Oferta Nr 4 złożona przez Flocspeed Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa – została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski  

zamówienie na:

„Dostawa suwnicy aluminiowej do wyciągania pomp z przepompowni ścieków”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/2/2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 14.02.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Dostawa suwnicy aluminiowej do wyciągania pomp z przepompowni ścieków” Nr postępowania: ZO/2/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa suwnicy aluminiowej do wyciągania pomp z przepompowni ścieków” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez LiftonPolska sp. j. Marek Misiak, Mariusz Kuberski, ul. Knurowska 16, 41-800 Zabrze - cena ofertowa brutto 21.552,06 zł Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

„Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w 2017 roku.”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZO/01/2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 02.02.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w 2017 roku.” Nr postępowania: ZO/1/2017 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w 2017 roku” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez GEOMARKO Biuro Geodezyjno-Kartograficzne Marek Grodzicki, ul. Nadrzeczna 11/2, 87-500 Rypin. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij